Sönegård

 

SBR

 

SBR - Svenska Byggingenjörers Riksförbund


 

Förbundets uppgift är att på bästa sätt utveckla och marknadsföra medlemmarnas yrkeskunskap och främja attraktiv kvalitet.

 

SBR består av 27 lokalavdel-ningar över hela landet med ett centralt kansli i Stockholm. Centralt och lokalt anordnas symposier och träffar med möjlighet till kollegiala kontakter. SBR vidare-utbildar branschfolk genom omfattande kursverksamhet och egen tidning - Husbyggaren. I övrigt försäkringsverksamhet samt förbundet medverkar i utredningar och remisser.

 

Ta gärna kontakt med Ulf Sönegård om du vill veta mera.

 

Myndigheter

Boverket Arbetsmiljöverket Konkurrensverket
Boverket
www.boverket.se

Myndighet för bl a samhällsplanering

Arbetsmiljöverket
www.av.se
Minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet
Konkurrensverket
www.kkv.se
Myndigheten för konkurrens och upphandling

Föreningar och organisationer

Sv. Byggingenjörers Riksförbund Byggherrarna Elsäkerhetsverket

SBR
www.bygging.se
Sveriges främsta ideella yrkesorganisation

Byggherrarna
www.byggherre.se
Projekt och internationellt arbete

Konsultgruppen
www.elsakerhetsverket.se
Arbetar för hög elsäkerhet och störningsfri elutrustning

Literatur

Byggsveriges nyhetstidning Byggsveriges informationsföretag Sök litteratur på KTH

byggindustrin
www.byggindustrin.com
Byggsveriges nyhetstidning

Byggherrarna
www.byggtjanst.se Byggsveriges informationsföretag

KTH
innopac.lib.kth.se
Litteratur på Kungl. Tekniska Högskolan